• In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink
   naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te
   laten gelden;
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen,
   bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden,
   (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten
   gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer
   verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch
   nadeel.
 • Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig
  te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is
  het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze
  zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de
  deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
 • De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden
  toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het
  gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te
  kunnen raadplegen.
 • De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem
  gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder
  voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de
  gevolgen van verandering of beëindiging.
 • Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor
  kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling
  houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud
  daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t.
  privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord
  opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina
  verzendt.
 • De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen
  de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de
  webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan
  de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 • U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers,
  licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer
  beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke
  maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor
  rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten
  gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk
  op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.